Nauka o krvi

Podelite:

Dakle, šta to krv radi u organizmu što je od tako velikog značaja? Svaka krvna grupa dobila je ime po svojim biohemijskim osobinama – konkretno, antigenima.

Antigeni su hemijski otisci koje se nalaze na ćelijama. Oni podstiču proizvodnju antitela. Svaka krvna grupa poseduje drugačiji antigen sa svojom posebnom hemijskom strukturom.

 nauka o krvi

 

Ako ste krvna grupa imate ove antigene u krvnim ćelijama
O nemate antigene
A A antigene
B B antigene
AB AB antigene

 

Zamislite strukturu naših krvnih grupa kao neku vrstu antena koje projektuju svoje delovanje sa površine ćelija u okolni prostor. Ove antene sačinjene su od šećera koji se zove fukoza, čijim ponavljanjem se formiraju dugački lanci. Fuko-za stvara najjednostavniju krvnu grupu, krvnu grupu O. Jedna vrsta šećera odgovara krvnoj grupi O.

Ćelije krvne grupe A izgledaju kao one krvne grupe O, s tim što ćelije tipa A imaju dve antene koje štrče iz njih. Dakle, one se formiraju kada se antigen O, sačinjen od fukoze, ukom-binuje sa drugim šećerom zvanim N-acetil-galaktozamin. Ova dva tipa šećera odgovaraju krvnoj grupi A.

Ćelije krvne grupe B slične su ćelijama krvne grupe A. One takođe imaju dve antene. Razlika je u tome što je druga ante­na ćelije ovog tipa načinjena od druge vrste šećera. Ona sadr­ži isti šećer kao ćelija krvne grupe O, fukozu, ali i još jedan šećer koji se zove D-galaktoza. Znači, ova dva šećera odgova­raju krvnoj grupi B.

DA LI ZNATE KOJA JE VAŠA KRVNA GRUPA?

Postoji nekoliko načina za otkrivanje vaše krvne grupe.

1.Postanite dobrovoljni davalac krvi. Takođe, ukoliko ne želite da date krv postoji mogućnost da vam, uz plaćanje određene nadoknade, urade test i odrede krvnu grupu.

2.Pitajte vašeg lekara, ali nemojte biti iznenađeni ukoliko nema podataka o vašoj krvnoj grupi. Naime, ka­da se krv uzima radi sprovođenja redovnih kontrola, od­ređivanje krvne grupe se radi samo ukoliko je postavljen izričit zahtev.

3.Ukoliko je moguće, nabavite komplet za određiva­nje krvne grupe u kućnim uslovima.

Ćelije krvne grupe AB imaju tri antene. One sadrže fukozu, zatim šećer krvne grupe A – N-acetil-galaktozamin i šećer krvne grupe B – D-galaktozu. U ovom slučaju, tri šećera koji, samostalno ili u kombinaciji, formiraju preostale tri krvne grupe ovde formiraju krvnu grupu AB.

Izvor: zdravlje.iz.rs

 

 

 

 

 

 

Podeljeno